กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2006
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายธารคุณค่าในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาว วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์,นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 0   60381
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ในการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรม สำหรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และ สาลินี สันติธีรากุล 0   12993
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean กับ Agile ในศูนย์กระจายสินค้า ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ศุภฤกษ์ คงทรัพย์ และ ธนัญญา วสุศรี 0   13225
no-img_eng.gif การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน วราธร ปัญญางาม,พัชราภรณ์ ญาณภิรัต,พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล 0   12211
no-img_eng.gif การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์ ประสิทธิ์ ไกรลมสม เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และ สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 0   3365
no-img_eng.gif การปรับปรุงผลการดำเนินงานโรงงานโดยการพัฒนาระบบการผลิตแบบเซลล์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง พิภพ ลลิตาภรณ์,อนันต์ มุ่งวัฒนา, เอกรัตน์ ขันดำรงรักษ์ 0   35638
no-img_eng.gif การพัฒนาระบบ E- CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า มัณฑนา สังข์ทอง, อังกูร ลาภธเนศ 0   39689
no-img_eng.gif การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน, เกาหลีใต้, และญี่ปุ่น) ภัทรพร ทรัพย์สมบูรณ์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   3821
no-img_eng.gif การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจโซ่อุปทาน รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์, ปรัชญา ประกอบกิจ และ ศิริรัตน์ อยู่นาค 0   3521
no-img_eng.gif การลดเวลาการรอคอยในกระบวนการเทคอนกรีต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Activity Based Construction ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ 0   8720