กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2006
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ กรณีศึกษาของข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่แปรรูปเป็นข้าวสาร โดยโรงสีรุ่งชัยกิจ สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก นายมงคล ชัยวัฒนาภา, นายวิทูร เกษมรุ่งชัยกิจ, นางสาวเธียรพรรณ เทวีนุกูล, นางสาวนัทธอร ทองน้ำเพ็ญ, นายเกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา 0   4885
no-img_eng.gif การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทนำเข้าสินค้า ที่มีโกดังเก็บสินค้าในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์เคมี Watchara SATTAYAPRASERT, Wisinee WISETJINDAWAT, Chatchawal SIMASKUL, Dr. Pawinee IAMTRAKUL 0   41659
no-img_eng.gif การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังด้วยวิธี Weighted Linear Optimization ขนิษฐา สง่างาม และ ธนัญญา วสุศรี 0   3799
no-img_eng.gif การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการบิน ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และ สาลินี สันติธีรากุล 0   18218
no-img_eng.gif การศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก วรินทร์ วงษ์มณี, วันชัย รัตนวงษ์ 0   35802
no-img_eng.gif การศึกษาตัวแบบการกระจายสินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จิระเดช ดิษฐอำไพ, บุญศิริ ลิ่มสกุล, เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 0   61841
no-img_eng.gif การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไป มณฑลี บัวรุ่ง ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   3600
no-img_eng.gif การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การลดต้นทุน ทางด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท เอสพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สายใจ ชูวารี, อังกูร ลาภธเนศ 0   24857
no-img_eng.gif การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้ายางพาราผ่านชายแดนไทยสู่จีน ตติยา กองกิจ และ ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง 0   8464
no-img_eng.gif การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าลำไยแห้งผ่านชายแดนไทยสู่จีน รศ. ชูศรี เที้ยศิริเพชร 0   43823