กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2006
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกยางพาราและผลไม้จากไทยไปจีน เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ ธนัญญา วสุศรี 0   3504
no-img_eng.gif การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทย นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ 0   15723
no-img_eng.gif การออกแบบผังการใช้ประโยชน์ภายในศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก วรินทร์ วงษ์มณี, วันชัย รัตนวงษ์ 0   4264
no-img_eng.gif การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จำกัด จารุนันท์ ธรานนท์, อังกูร ลาภธเนศ 0   6387
no-img_eng.gif การใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่ง ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง และ รุจิเรข พงษ์เจริญ 0   37419
no-img_eng.gif ตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของ ศูนย์กลางกระจายสินค้า ภัทรียา ลาสุนนท์, ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล, ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน 0   3773
no-img_eng.gif นักศึกษาได้อะไรจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดร.ชลิศา รัตรสาร 0   2651
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าประจำเส้นทาง ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์, นายมานะ เชาวรัตน์ 0   46244
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทย ชนม์เจริญ แสวงรัตน์, ผศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง,ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง 0   41864
no-img_eng.gif ยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานไทยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้ วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ 0   2992