กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดด้วยระบบอาณานิคมมดในการแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้า พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล,ณัฐพล พุทธิพงษ์,ศักดา พวงจันทร์ 0   3307
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา:โรงงานขนมปังและเบเกอรี่ ทศพล ประเสริฐโส,พรศิริ คำหล้า,รัชพล สุทัศนะจินดา,สุชนม์ แก้วมาตย์,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 0   40496
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเส้นทางขนส่งสำหรับร้านค้าสะดวกซื้อ อัครพล เนื่องฤทธิ์,มาโนช โลหเตปานนท์ 0   6286
no-img_eng.gif การประเมินระบบโครงข่ายที่มีความไม่แน่นอนด้วยต้นทุนเฉลี่ยและการประยุกต์ใช้ วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 0   2700
no-img_eng.gif การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลื่อนไหวของยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล สุภัทรา เหมือนจันเชย,ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   2884
no-img_eng.gif การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชนนิกานต์ รอดมรณ์,ตวงยศ สุภีกิตย์,กนกวรรณ กิ่งผดุง,ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   2841
no-img_eng.gif การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการลดเวลาการตรวจชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ลวดตัวนำสายสวนหัวใจ เกียรติศักดิ์ เกวใจ,เอกชัย ดรลิเกน,ณรงค์ กรังพานิช,นิธิศ บริสุทธิ์ 0   3736
no-img_eng.gif การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Model Shift) กรณีศึกษา:การขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบัง เกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา,ปรัญญา ประกอบกิจ,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ 0   9485
no-img_eng.gif การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม:กรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสด วัชรินทร์ เปียสกุล,ธนัญญา วสุครี 0   37702
no-img_eng.gif การพัฒนาระบบการจัดการยาเม็ดในคลังยาของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสริฐสรรค์ ศักดิ์ธงชัย,อรรถพล รังผึ้ง,ฐปนรรฆ์ ดิษสน,ธนกรณ์ สัตตบรรณมงคล,นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์ 0   7621