กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การพัฒนาเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานกรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กฤษณ์ ปัทมะโรจน์,ทวีสิน ศิริจินดามัย 0   136047
no-img_eng.gif การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทย รุธิร์ พนมยงค์,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์,ปรัชชา ประกอบกิจ 0   3504
no-img_eng.gif การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ชมพูนุท ด้วงจันทร์,ชุติมา ไวศรายุทธ์,ปรารถนา ปรารถนาดี 0   5876
no-img_eng.gif การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมการผลิตในธุรกิจ SME กรณีศึกษา:โรงงานแกนกระดาษ 0   3687
no-img_eng.gif การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการนำเสนอการขายในอุตสาหกรรม อัญมณี กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง เมศรักษ์ งามอภิสิทธิ์,สุวิจักขณ์ ไชยบุตร,อดุลย์วิทย์ วรรณรัตน์,ประจวบ กล่อมจิตร 0   3467
no-img_eng.gif การพัฒนาโปรแกรมดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ขวัญวรา โพธิวาระ,วเรศรา วีระวัฒน์ 0   8280
no-img_eng.gif การพึ่งพาต่างประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรัชญา ปิ่นมณี 0   3169
no-img_eng.gif การลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตในการผลิตชิ้นส่วนของรถตักดิน เธียร เจิมประยงค์,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ 0   4449
no-img_eng.gif การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทย จุมพต สังข์ทอง,พัชราภรณ์ เนียมมณี 0   3058
no-img_eng.gif การวางแผนระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้ ธเนศ สิริสุวรรณกิจ,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ 0   3935