กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif ความรู้และทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการต้องการ สุดาวีณ์ นันทวิภาวงศ์,ลดาทิพย์ รัตนผล,อัศมาพร บานแย้ม,แพรวพร จักรภีร์ศิริสุข,สถาพร โอภาสานนท์ 0   2671
no-img_eng.gif ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม อ.แพรภัทรา ยอดแก้ว 0   2374
no-img_eng.gif ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ 0   4446
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค วัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร 0   2621
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ นรเศรษฐ กมลสุทธิ, จิรวุฒิ หลอมประโคน, จิราพร อังศุวิโรจน์กุล 0   4143
no-img_eng.gif ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา อ.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ 0   2519
no-img_eng.gif ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย: เขตฝั่งธนบุรี เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร 0   2468
no-img_eng.gif ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ 0   3444
no-img_eng.gif มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล 0   2364
no-img_eng.gif มองเศรษฐกิจไทยและผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมผู้ประกอบการ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ 0   39581