กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif ระบบจำลองในการวางผังการผลิตระดับโรงงานด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการขนส่งภายในโรงงานที่เหมาะสม สุเทพ บุตรดี , ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ , ภาคภูมิ วันดี 0   63317
no-img_eng.gif ระบบสอบย้อนกลับโดยอาศัย RFID และสถาปัตยกรรม EPCglobal Network กรณีศึกษา: การสอบย้อนกลับเนื้อสุกรจากร้านค้าปลีกสู่ฟาร์ม วรพจน์ จักขุพันธ์,สมจิตร อาจอินทร์,สันติ สุรรัตน์ 0   3150
no-img_eng.gif ระบบโลจิสติกส์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปหลังจากไทยไปจีนภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฐิติการต์ ชัยพิชิต,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 0   2970
no-img_eng.gif ศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบการผลิตแบบลีน ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอัสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง สิทธิพร พิมพ์สกุล,ประวิทย์ คงถาวรนันต์ 0   23563
no-img_eng.gif ห่วงโซ่มูลค่ากับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย อภิชัย โคตะนันท์,พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และจรัส ปทุมนากุล 0   3073
no-img_eng.gif แนวทางอำนวยความสะดวกการจัดทำใบขนสินค้าในพิธีการศุลกากรด้วยรหัส GS1-128 และ ebXML นรกิตติ์ ศรีสัมฤทธิ์,เผ่าภัค ศิริสุข 0   2768
no-img_eng.gif แนวโน้มการใช้มาตรฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ปรีชา พันธุมสินชัย,วัชรภรณ์ สุริยาภิวัฒน์,ประจิต หาวัตร,ศรัณย์ ชูเกียรติ,ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล,นฤมล ขันทครุฑ 0   3573
no-img_eng.gif แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ธีรวัฒน์ อัศวโภคี 0   9176
no-img_eng.gif โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ รุธิร์ พนมยงค์,กวิล กฤษเจิรญ 0   10231
no-img_eng.gif โครงงานการศึกษาปัจจัยชี้วัดที่เหมาะสมในการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ธนิดา สุนารักษ์,พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา,วรพจน์ มีถม,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์,สมชาย วงศ์รัศมี,กรกฏ ใยบัวเทศ,กิตติพงศ์ วิเวกานนท์,นคร ทิพยาวงศ์,เผ่าภัค ศิริสุข 0   2971