กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ค้าส่งน้ำมันเครื่อง จำกัด ปวัฒน์ ศุภประเสริฐ,สุวรรณี อัศวกุลชัย 0   5371
no-img_eng.gif การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดกาาจัดการโซ่อุปทาน อภิชาต โสภาแดง,เสกสิทธิ์ มุละชิวะ 0   2841
no-img_eng.gif การจัดการการขนส่งด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรม สร้อยสุดา เลาะหมุด,ธนาธร กูลภัครนิรันดร์ 0   3448
no-img_eng.gif การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกร ทนงศักดิ์ คุ้มพาล,วันชัย รัตนวงษ์ 0   38673
no-img_eng.gif การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง นิษฐิดา สุดใหม่,ฐิติพร ปานมา,พนิดา แช่มช้าง,พรเพ็ญ ทิพยนา 0   3425
no-img_eng.gif การจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออก วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์,ธเนศ สิริสุวรรณกิจ,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ 0   2865
no-img_eng.gif การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับกำจัดศัตรูพืชของธุรกิจ SME โดยการพยากรณ์ความต้องการและวางแผนการสั่งซื้อ ประพันธ์ รุจิอาภา,รุธิร์ พนมยงค์,พันธ์เอก ยิ่งเจริญพรเลิศ 0   25330
no-img_eng.gif การบูรณาการระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตกับระบบขนส่งบริการลูกค้า สุเทพ บุตรดี,กิติศักดิ์ ตั้งใจดี 0   3286
no-img_eng.gif การประยุกต์ระบบบริหารคุณสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 0   3095
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่ง อรพินทร์ จีรวัสสกุล,ธนัญญา วสุศรี 0   11030