กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัทขนส่งทางเรือลำเลียง ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต,ธนัญญา วสุศรี 0   3123
no-img_eng.gif การศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: แบบจำลองเชิงทฤษฎี ปรัชญา ปิ่นมณี 0   2744
no-img_eng.gif การศึกษาการค้าไทย-ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ ดร.ชลิศา รัตรสาร และ ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล 0   3338
no-img_eng.gif การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนั่น เถาชารี,รัฐนนท์ บุญญา,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 0   3268
no-img_eng.gif การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ) มัลลิกา เวสประชุม 0   2482
no-img_eng.gif การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้า กรณีศึกษา:บริษัท อินเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด วิราชิน รัตนถาวร,อังกูร ลาภธเนศ 0   3486
no-img_eng.gif การศึกษาปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงต่อเวลา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานที่เหมาะสมของบริษัท KKK จำกัด ศิริอร คงมนต์,อังกูร ลาภธเนศ 0   37494
no-img_eng.gif การศึกษาปัญหาการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกน้ำยา VANISH กรณีศึกษาบริษัท ABC Lenses(Thailand) co,ltd วรรณกร ปาลโมกข์,วันชัย รัตนวงษ์ 0   38497
no-img_eng.gif การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขนส่งแบบไป-กลับของการขนส่งสินค้า ตันติกร พิชญ์พิบุล,เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย 0   5579
no-img_eng.gif การศึกษาหาปัจจัยส่งผลเด่นชัดต่อการให้บริการที่จุดจ่ายสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการ เจน สิริช่วยชูชัย 0   2855