กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2007
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและต้นทุนการดำเนินงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ของท่าเรือกรุงเทพ–ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือดานัง ดร.ชลิศา รัตรสาร 0   17274
no-img_eng.gif การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับการขนส่งอาหารทะเลแช่แข็ง นวลละออง ศรีชุมพล,ชัยชนะ มิตรพันธ์ 0   19625
no-img_eng.gif การหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับศูนย์กลางขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างลำเรือในเอเชียตะวันออก รินพร วิมลเก็จ,สรถพร โอภาสานนท์ 0   2804
no-img_eng.gif การหาเส้นทางการเดินรถขนธนบัตรเพื่อเติมตู้เอทีเอ็มโดยคำนึงถึงความปลอดภัย จีรนันท์ แซ่จิว,ชุมพล มณฑาทิพย์กุล,ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ 0   3099
no-img_eng.gif การออกแบบผังโรงงาน ที่สามารถกำหนดขนาดของแผนกต่างๆและขนาดของพื้นที่โรงงานด้วยวิธีพันธุกรรม สุจิเวท สินคีรี ,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 0   20357
no-img_eng.gif การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก อ.แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม 0   4005
no-img_eng.gif การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย อาจารย์สมพร ปานยินดี 0   34264
no-img_eng.gif การใช้ Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล 0   35220
no-img_eng.gif ข้อเสนอแบบจำลองการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย พัชรีภรณ์ หยกอุบล,อรุณกมล จิโรภาส 0   3019
no-img_eng.gif ความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(China RoHS) สุพรรณิการ์ อติชัยโชติกุล,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ 0   21207