กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การวิเคราะห์ต้นทุนของการลงทุน โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ นิวัฒน์ รื่นรมย์, วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 0   43171
no-img_eng.gif การวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส กรณีศึกษาร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ละออ โควาวิสารัช,พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 0   52394
no-img_eng.gif การวิเคราะห์หาจำนวนศูนย์กระจายสินค้าปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม จากกำหนดการเชิงเส้น พิพัฒน์ คมคาย, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยุง 0   20689
no-img_eng.gif การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : เปมิกา พรหมศร, ดวงเดือน ชัยตฤณธวัช, ณัฐพงศ์ แสงแก้วเขียว, 0   4818
no-img_eng.gif การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทาน พรศิริ คำหล้า, ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล 0   4307
no-img_eng.gif การศึกษาการใช้อาร์เอฟไอดีในระบบบริหารจัดการยาง ละออ โควาวิสารัช, พิชิต เลิศอุดมธนา, สกล หอรุ่งเรื่อง 0   3552
no-img_eng.gif การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทย วรพจน์ มีถม 0   16444
no-img_eng.gif การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย วรพจน์ มีถม, วงวุธ มหามิตร, มณฑิรา โหนแหยม, กนกกาญจน์ ขวัญนวล 0   21751
no-img_eng.gif การศึกษาความคุ้มทุนในการใช้พลังทางเลือก (CNG.) กับรถบรรทุกขนส่งโดย สุภฤกษ์ ศรีสุข , พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์ , เผ่าภัค ศิริสุข 0   23538
no-img_eng.gif การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหาภาวะโลกร้อนของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกในประเทศไทย สิตานัน ทูลกำธรชัย, ณัฐพร จินตพยุงกุล, บุษกร ตรีโชติ, ศิรเศรษฐ์ วิเศษสรรโชค, สาริทร รอดรำพึง, รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 0   48475