กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต กุ้งขาวแวนาไมและกุ้งกุลาดำ สมหญิง โชติศักดิ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข 0   4699
no-img_eng.gif แนวทางการลดความสูญเสียต้นทุนจากสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถ แข่งขันทางการค้า กรณีศึกษาบริษัท บริษัท ไมอามี่โค้ท จำกัด ดามภ์ สุวรรณหงส์ , วันชัย รัตนวงษ์ 0   45287
no-img_eng.gif แบบจำลองสินค้าคงคลังสำหรับปัญหา Newsboy กรณีคุณภาพของสินค้าที่ ได้รับไม่สมบูรณ์แบบ ผดุงชาติ มงคลแถลง , ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ 0   11698
no-img_eng.gif โครงการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, ธนิดา สุนารักษ์, เผ่าภัค ศิริสุข, ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์, กรกฏ ใยบัวเทศ , เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร, สมัชชา พิมพ์ทนต์ 0   3428
no-img_eng.gif โครงงานการจัดสร้างเครื่องมือวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการ ธนิดา สุนารักษ์, พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, วรพจน์ มีถม2, ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 2, สมชาย วงศ์รัศมี ,กรกฏ ใยบัวเทศ ,กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ ,นคร ทิพยาวงศ์ ,เผ่าภัค ศิริสุข 0   23305
no-img_eng.gif โครงสร้างของ Web-based ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชร ในโซ่อุปทานของประเทศไทย ผกาวรรณ ศุภสัญญา, ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   29159
no-img_eng.gif โปรแกรมช่วยตัดสินใจการจัดรถขนส่งสินค้าในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ สุธีระ ตรังคิณีนาถ, สุทัศน์ รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย์, ตวงยศ สุภีกิตย์ 0   24786