กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif AN ANALYTICAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Tanapat Sangaroon 0   14309
no-img_eng.gif Challenges in Thailand Employing Web 2.0 Technologies for SCM Andrew P. Ciganek, Suprasith Jarupathirun 0   17612
no-img_eng.gif Holistic Management System for SME Logistics Providers Pobsit Kamolvej, Guntapon Prommoon 0   12619
no-img_eng.gif Managing Logistic Systems for the Creation of Sustainable, Eco-Friendly Tourism on Koh Lan Coral Island Taweesak Theppitak 0   9872
no-img_eng.gif On Transportation Performance Measurement for Truck Route Selection: Apichat Sopadang, Sermkiat Jomjunyong, Salinee Santiteerakul 0   18265
no-img_eng.gif การจำลองกระบวนการไหลเวียนของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นริสา คันธเศรษฐ์, วีณา พันธไชย, อรวรรณ พรพิมลมิตร, สิริกร บำรุงปรีชา, จุฑารัตน์ พิริยะศักดิ์จินดา, ดร.สถาพร โอภาสานนท์ 0   16364
no-img_eng.gif การจำลองแบบการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก นิภา จงจอหอ, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา, กฤษฎา ประเสริฐถาวร 0   14513
no-img_eng.gif การทบทวนวรรณกรรมดัชนีค่าขนส่งสินค้าทางถนน อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ , ณกร อินทร์พยุง 0   14960
no-img_eng.gif การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่การเป็นท่าขนส่งอิเลคทรอนิกส์ นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน , นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล 0   17073
no-img_eng.gif การประยุกต์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทย ภัชรี นิ่มศรีกุล, อภิชาต โสภาแดง 0   12928