กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรี 0   41413
no-img_eng.gif การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการจัดตารางการผลิตในโซ่อุปทาน วีรพันธ์ แซ่ด่าน, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ 0   16071
no-img_eng.gif การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน ประเทศไทย เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา 0   50014
no-img_eng.gif การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาด สนั่น เถาชารี, วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, วสุ เชาว์พานนท์ 0   3804
no-img_eng.gif การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารผู้ส่งมอบตามความสำคัญของวัสดุ ธิดารัตน์ ภัทราดูลย์ , ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี 0   12551
no-img_eng.gif การพัฒนาโปรแกรม ระบบการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEs ประจวบ กล่อมจิตร , ณชรพงศ์ บุญทา, กตัญชลี ธรรมสุนทร 0   13186
no-img_eng.gif การลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้า ศรัณย์ พงศ์สุวภาพ, วันชัย รัตนวงษ์ 0   40403
no-img_eng.gif การวางแผนด้านพื้นที่และโครงข่ายการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, ภูวนาท แสนนา, วรรธนะ กระภูพันธ์, สนั่น เถาชารี 0   6922
no-img_eng.gif การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการระบบสารสนเทศสำหรับ การวางแผนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ ชนนิกานต์ รอดมรณ์ , ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   21821
no-img_eng.gif การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา 0   52354