กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค ธงชัย อัศสานึก และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 0   33616
no-img_eng.gif การศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย วรพจน์ มีถม,สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ 0   11283
no-img_eng.gif การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัทให้ กฤษณา เจนเจตวิทย์, อังกูร ลาภธเนศ 0   12152
no-img_eng.gif การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า สุดารัตน์ อาจหาญ1, ณกร อินทร์พยุง 0   12646
no-img_eng.gif การศึกษาผลกระทบของเวลาในการจัดส่งที่มีต่อกระบวนการ ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ โอฬาร กิจเตชะพานิช ,เจริญ สุนทราวาณิชย์ , อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ 0   6489
no-img_eng.gif การศึกษาวิสัยทัศน์ ความรู้ และความต้องการในการพัฒนาทักษะ ทางโลจิสติกส์ในผู้ประกอบการภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม รุธิร์ พนมยงค์ และ นุจรี สุพัฒน์ 0   10679
no-img_eng.gif การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติป้ายชื่อ RFIDที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ วิชชุกร ชูเพชรพงษ์ , เผ่าภัค ศิริสุข 0   13589
no-img_eng.gif การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทย ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ 0   3884
no-img_eng.gif การศึกษาเชิงเทคนิคในการจัดตั้ง Data pool ในประเทศไทย พุทธิพงษ์ ศรีสุทธิโรจน์, เผ่าภัค ศิริสุข, ยศธร ภูมิสุทธิ์, อรณิชา อนุชิตชาญชัย , พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา , ละออ โควาวิสารัตน์ 0   37979
no-img_eng.gif การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กนกพร สุรการค้า , ธนัญญา วสุศรี 0   43913