กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การศึกษาแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ อรณิชา อนุชิตชาญชัย, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา ,เผ่าภัค ศิริสุข 0   44745
no-img_eng.gif การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ธนพล หงษ์ทิพรัตน์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   26867
no-img_eng.gif การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุน การนำเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหาร วีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 0   34035
no-img_eng.gif การออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานการคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ไพบูลย์ จงผิตะ, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุติมา, และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 0   28227
no-img_eng.gif การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติ สิริพร พูลสวัสดิ์, คนึงนิจ กุโบลา ณกร อินทร์พยุง 0   3366
no-img_eng.gif การเพิ่มคุณค่าในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, เรืองวิชช์ ฟักประไพ 0   28024
no-img_eng.gif การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ บริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร, วันชัย รัตนวงษ์ 0   47718
no-img_eng.gif การเพิ่มสมรรถภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วย พูลพัฒน์ พัวทวีพงศ์,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ 0   4372
no-img_eng.gif การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบของ Vendor Managed Inventory (VMI) ที่มีต่อสมาชิกในโซ่อุปทาน สิริอร เศรษฐมานิต 0   12756
no-img_eng.gif ขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์: กรณีพนักงานขับรถสำหรับสาขาขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสาร ในเขตภาคเหนือตอนบน เกศรา ใจจันทร์, ดร.อภิชาติ ไตรแสง , ดร.สมคิด แก้วทิพย์ , ดร.เมธี พะยอมยงค์ , ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 0   42109