กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif ตัวกำหนดผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ , ศุภศิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ , ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม , เผ่าภัค ศิริสุข 0   41788
no-img_eng.gif บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช 0   4023
no-img_eng.gif บริการทางการเงินที่ธนาคารควรพัฒนาเพื่อสนับสนุน ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชลธิชา ประทุมรัตน์, ธนัญชย์ ธนโชติกานนท์, สาธิมา ปัทมพงศา, สุพัตรา ธรรมารักษ์, พรพัฒน์ สุวรรณ, ดร.สถาพร โอภาสานนท์ 0   4786
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าประจำเส้นทาง นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์, นายมานะ เชาวรัตน์ 0   39465
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ของผู้ส่งหรือกระจายสินค้าของไทย อภิชาต โสภาแดง, กรกฎ ใยบัวเทศ, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์, สาลินี สันติธีรากุล, ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ 0   37985
no-img_eng.gif ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการสั่งซื้อของ ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค, รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์ 0   3482
no-img_eng.gif มูลค่าของข้อมูลด้านจราจรและปัจจัยในการเลือกใช้ข้อมูล มาลัย โพธิพันธ์, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยุง 0   3038
no-img_eng.gif ระบบสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ RFID สมจิตร อาจอินทร์, วรพจน์ จักขุพันธ์, บุญวัฒน์ สุริยวงศ์ 0   28119
no-img_eng.gif ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการ เอกจิต เก่งนำชัยตระกูล, สุมลทิพย์ คอนวิมาน, ฐิติมน อัมพรวัฒนกุล , พบสิทธิ์ กมลเวชช 0   3269
no-img_eng.gif เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตผักและผลไม้ ศิราภรณ์ วิชัยสินธุ์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข 0   53209