กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: งานวิจัยปี 2009
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ 0   19710
no-img_eng.gif การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทย-เวียดนาม รศ.ดร.อรรถกร เก่งพล และคณะ 0   20226
no-img_eng.gif โครงการ การพัฒนาจำแบบลองโซ่อุปทานในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และ การพัฒนาดัชนี้ชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ธุรกิจการค้าปลีก ดร.วิทยา สุหฤทดำรง และ คณะ 0   34082
no-img_eng.gif โครงการ การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา:โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง และคณะ 0   12647
no-img_eng.gif โครงการ ศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ คณะผู้วิจัยฯ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0   14403
no-img_eng.gif โครงการการพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพ และการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ และคณะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0   12907
no-img_eng.gif โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้ นิกร ศิริวงศ์ไพศาลและคณะ 0   26627
no-img_eng.gif โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ และคณะ 0   15076