กลุ่มงานวิจัย: การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทาน
Title:     
การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทาน
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      47
Authors:      พรศิริ คำหล้า, ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
ISBN-10(13):      212
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

เป้าหมายสูงสุดของการจัดการโซ่อุปทาน คือ การเพิ่มคุณค่าโดยรวมให้เกิดขึ้นมากที่สุด การที่จะทราบ

ได้ว่าการจัดการโซ่อุปทานนั้นเป็นไปตามกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

วัดประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดและตรงตามเวลาที่ต้องการ งานวิจัยนี้ทำการศึกษารวบรวมบทความ

และวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทาน (Supply Chain

Performance Measurement) เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์และแนวทางในการวัดประสิทธิภาพ จากผลการศึกษา

เบื้องต้น พบว่าเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อโซ่อุปทานในการวัด

ประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทานมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า