กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า
Title:     
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      63
Authors:      สุดารัตน์ อาจหาญ1, ณกร อินทร์พยุง
ISBN-10(13):      144
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการรถบรรทุกสินค้าวิ่งเที่ยว
เปล่า รวมทั้งสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีต่อเว็บไซต์การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและความพึงพอใจต่อ
ผลสำเร็จที่ได้จากแนวทางการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบต่างๆของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ตลอดจนวิเคราะห์ถึงมูลค่าของเวลา ในการขนส่งสินค้าที่ผู้ให้บริการขนส่งยินดีที่จะจ่ายเพื่อแลกกับเวลาใน
การขนส่งที่รวดเร็วขึ้น เพื่อประโยชน์นำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์บริหารจัดการ
ข้อมูลรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่าให้มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทรับจ้างขนส่ง
และเจ้าของสินค้า