กลุ่มงานวิจัย: การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติ
Title:     
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติ
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      64
Authors:      สิริพร พูลสวัสดิ์, คนึงนิจ กุโบลา ณกร อินทร์พยุง
ISBN-10(13):      117
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      งานวิจัยนี้เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้า โดยใช้วิธีกฎผู้เชี่ยวชาญ การพยากรณ์โดย
บุคคล และวิธีทางสถิติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีกฎผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้น เป็นวิธีที่ให้ค่าการ
พยากรณ์ถูกต้องมากกว่าอีกสองวิธี ซึ่งส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าเพื่อขายมีกำไรสูงสุด