กลุ่มงานวิจัย: OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market)
Title:     
OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market)
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      99
Authors:      เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร
ISBN-10(13):      00000000000000000000
Number of pages:      0
Language:      English
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif