กลุ่มงานวิจัย: ความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(China RoHS)
Title:     
ความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(China RoHS)
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      124
Authors:      สุพรรณิการ์ อติชัยโชติกุล,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
ISBN-10(13):      18
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook