กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานกรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Title:     
การพัฒนาเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานกรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      147
Authors:      กฤษณ์ ปัทมะโรจน์,ทวีสิน ศิริจินดามัย
ISBN-10(13):      41
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook