กลุ่มงานวิจัย: การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังด้วยวิธี Weighted Linear Optimization
Title:     
การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังด้วยวิธี Weighted Linear Optimization
Categories:      งานวิจัยปี 2006
BookID:      199
Authors:      ขนิษฐา สง่างาม และ ธนัญญา วสุศรี
ISBN-10(13):      84
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      การศึกษานี้เป็นการนำแนวคิดการแบ่งกลุ่มสินค้าตามลำดับความสำคัญเป็น ABC โดยใช้ปัจจัยหลายๆชนิด
(Multiple Criteria) ที่นอกเหนือจากมูลค่าการใช้ต่อปีเพียงอย่างเดียวมาวิเคราะห์ด้วยหลักการ Weighted
Linear Optimization ซึ่งเป็นกระบวนการช่วยตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัยด้วยการ
ถ่วงน้ำหนัก ปัจจัยสำคัญ 4 ตัวที่นำมาใช้วิเคราะห์ คือราคาของวัตถุดิบ มูลค่าการใช้ต่อปี ความสำคัญ
ต่อการผลิตและระยะเวลาการสั่งซื้อ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบ
จากผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Weighted Linear Optimization ให้ผลที่เปลี่ยนไปจากการ
ใช้หลักการจัดกลุ่มโดยใช้มูลค่าต่อปีจำนวน 22 รายการหรือคิดเป็น 45% จากวัตถุดิบทั้งหมด 49 รายการ ซึ่ง
เป็นผลการจัดกลุ่ม ABC ที่ดีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการวิเคราะห์โดยใช้มูลค่าการใช้ต่อปีเพียง
อย่างเดียวหลักการนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานได้มากยิ่งขึ้น