กลุ่มงานวิจัย: การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน
Title:     
การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน
Categories:      งานวิจัยปี 2006
BookID:      220
Authors:      วราธร ปัญญางาม,พัชราภรณ์ ญาณภิรัต,พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
ISBN-10(13):      8
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook