กลุ่มงานวิจัย: โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้
Title:     
โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้
Categories:      งานวิจัยปี 2009
BookID:      3
Authors:      นิกร ศิริวงศ์ไพศาลและคณะ
ISBN-10(13):      08100853
Number of pages:      0
Language:      English
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของตลาด
รวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานของตลาด รวมทั้ง
จัดทำกลยุทธ์สำหรับตลาดต่อการปรับตัวเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้ การ
ดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ของตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ โดยครอบคลุมการ
สำรวจกลุ่มผู้ซื้อหรือผู้มาใช้บริการ ผู้ขาย เกษตรกรที่ปลูกพืชผลและส่งให้ตลาด ปริมาณสินค้า
หมุนเวียนในตลาด ทั้งปริมาณสินค้าไหลเข้า และปริมาณสินค้าไหลออก โครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบถึงแหล่งบริโภค และข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งระบุตัวชี้วัดตามประเด็นการศึกษา 5 ประเด็นหลัก คือ
(1) การเป็นศูนย์กลางการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร (2) การรวมกลุ่มเพื่อเข้ามาดำเนินการซื้อขาย
ผลผลิตในตลาด (3) โครงสร้างพื้นฐาน (4) การส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และตะวันออกกลาง และ (5) ต้นทุนโลจิสติกส์ จากนั้นนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประกอบกับ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมสมอง และข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนหนึ่งจะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการสร้าง
แบบจำลองห่วงโซ่อุปทาน โดยแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นจะถูกนำมาใช้ในการวัด
สมรรถนะต่อการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร และใช้ประกอบการจัดทำกลยุทธ์เพื่อ
นำเสนอให้กับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้บริหารตลาด ผลที่ได้จาก
งานวิจัย คือ กลยุทธ์ประกอบประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 การมุ่ง
สู่การเป็นศูนย์กลางการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร กลยุทธ์ข้อที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์ข้อที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
รวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นลดต้นทุนค่าขนส่ง กลยุทธ์ข้อที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดเพื่อ
รองรับการพัฒนาในอนาคต กลยุทธ์ข้อที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการดำเนินการเพื่อการ
ส่งออก กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด และ
กลยุทธ์ข้อที่ 7 การจัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ โดยกลยุทธ์ในแต่ละข้อจะ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานของตลาด รวมทั้งจัดทำกลยุทธ์สำหรับตลาดต่อการปรับตัวเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้ การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ของตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ โดยครอบคลุมการสำรวจกลุ่มผู้ซื้อหรือผู้มาใช้บริการ ผู้ขาย เกษตรกรที่ปลูกพืชผลและส่งให้ตลาด ปริมาณสินค้าหมุนเวียนในตลาด ทั้งปริมาณสินค้าไหลเข้า และปริมาณสินค้าไหลออก โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบถึงแหล่งบริโภค และข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ โดยวิธีการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งระบุตัวชี้วัดตามประเด็นการศึกษา 5 ประเด็นหลัก คือ(1) การเป็นศูนย์กลางการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร (2) การรวมกลุ่มเพื่อเข้ามาดำเนินการซื้อขายผลผลิตในตลาด (3) โครงสร้างพื้นฐาน (4) การส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและตะวันออกกลาง และ (5) ต้นทุนโลจิสติกส์ จากนั้นนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นประกอบกับ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมสมอง และข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนหนึ่งจะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทาน โดยแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นจะถูกนำมาใช้ในการวัดสมรรถนะต่อการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร และใช้ประกอบการจัดทำกลยุทธ์เพื่อนำเสนอให้กับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้บริหารตลาด ผลที่ได้จากงานวิจัย คือ กลยุทธ์ประกอบประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ กลยุทธ์ข้อที่ 1 การมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร กลยุทธ์ข้อที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์ข้อที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นลดต้นทุนค่าขนส่ง กลยุทธ์ข้อที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต กลยุทธ์ข้อที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการดำเนินการเพื่อการส่งออก กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด และกลยุทธ์ข้อที่ 7 การจัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ โดยกลยุทธ์ในแต่ละข้อจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ