กลุ่มงานวิจัย: การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
Title:     
การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      28
Authors:      ธนพล หงษ์ทิพรัตน์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ISBN-10(13):      159
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      การที่ทำให้ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีศักยภาพในการขายสินค้าทั้งต่างประเทศและใน
ภายในประเทศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการจัดการระบบโลจิสติกส์ใน
การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่มีศักยภาพ เพื่อสามารถรองรับการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อทั้งต่างประเทศและใน
ภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายและการจัดการระบบโลจิสติกส์นี้ต้องเหมาะสมกับ
ผู้ผลิตสินค้าในแต่ล่ะระดับด้วย
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์และการจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิต
สินค้าที่ส่งออกต่างประเทศ ภายในประเทศและระดับชุมชน โดยมีการนำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเอกสาร
RosettaNet ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายเข้ามาใช้ และได้จัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อทำ
การร่วมซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบของผู้ผลิตสินค้าได้อีกด้วย