Details for Customs Service Charter

PropertyValue
Name:Customs Service Charter
Description:กรมศุลกากรได้คำนึงถึงว่าเวลาของผู้รับบริการ / ผู้มาติดต่อราชการเป็นสิ่งมีค่า จำได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทางศุลกากร โดยออกเป็นกฏบัตรการให้บริการศุลกากร (Customs Service Charter) เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งกำหนดช่องทางสำหรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ไว้ รายละเอียดตามเอกสาร
Filename:200811071529020.Customs_Service_Charter_Edit.pdf
Filesize: Empty
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:Everybody
Created On: 11/07/2008 15:22
Viewers:Everybody
Maintained by:All Registered Users
Hits:4595 Hits
Last updated on: 11/30/-1 00:00
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: