Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 13:06

คลังยื่นมืออุ้มนักศึกษาปี1/52ทุ่ม2,100ล้านฟื้นโครงการกรอ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:เดลินิวส์

 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 13 พ.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ทบทวนมติครม.เรื่องโครงการกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือกรอ. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 51 ใหม่ โดยเสนอให้รื้อฟื้นโครงการกรอ.ขึ้นใหม่ สำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เน้นสาขาที่ต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนร่วมกับเอกชนเป็นลำดับแรก ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษากำหนด จากเดิมที่มติครม.เห็นชอบให้ดำเนินการเฉพาะเด็กนักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เท่านั้น
 
นอกจากนี้ยังกำหนดให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อน เพื่อให้กรอ.สามารถให้เงินกู้ยืมแก่เด็กนักเรียนนักศึกษารายใหม่ได้ โดยจะใช้เงินจำนวน 2,100 ล้านบาท จากงบประมาณคงเหลือของ กรอ. ซึ่งการขอความเห็นชอบจากครม.ครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 52 ที่มีมติเห็นชอบการให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมกรอ.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2551 จนจบหลักสูตร และเห็นควรให้มีการกู้ยืม กรอ.ต่อไป สำหรับผู้กู้ยืม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รวมทั้งให้เร่งรัดร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในขั้นนำเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 
ทั้งนี้กระทรวงการคลังยังเสนอให้ครม. พิจารณาเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้งการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และการยกเว้นภาษีรายได้ ให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่การประกอบกิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากยังมีภาระภาษี เช่น การขายสินค้าหรือให้บริการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม.

Read 988 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35