Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 13:07

พาณิชย์ลุยโลจิสติกส์ส่งออก ชง"4มาตรการด่วน"เข้าครม.source:ประชาชาติธุรกิจ   คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เสนอ 4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการส่งออกเข้า ครม. ทั้งลดค่าธรรมเนียมพิธีการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลฯ ลดค่าธรรมเนี

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:ประชาชาติธุรกิจ

 

คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เสนอ 4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการส่งออกเข้า ครม. ทั้งลดค่าธรรมเนียมพิธีการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลฯ ลดค่าธรรมเนียมพิธีการ "ยก ขึ้นลงสินค้า" ณ ท่าเรือ ลดค่ารับรองใบ ซี/โอและค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สำหรับรถบรรทุกสินค้ารายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงหลักในพันธกิจด้านการสร้างรายได้นำเม็ดเงินเข้าประเทศ โดยกำกับดูแล แก้ไขและพัฒนางานสำคัญ 2 ด้าน คือ การเพิ่มมูลค่าการ ส่งออกและการพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าไทยในตลาดโลก นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์การค้าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโลจิสติกส์การ ค้าที่มีนายอลงกรณ์เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนภาคเอกชนที่สำคัญ เช่น สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และสมาพันธ์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นกรรมการ

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ล่าสุดคณะอนุกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองแผนงานในคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า ซึ่งมีนายสัญญา สถิรบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการและรองประธานคือนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลและประสานทุกภาคส่วนของการโลจิสติกส์ได้แนวทางกำหนดเป็น 4 มาตรการเร่งด่วนสำคัญด้านโลจิสติกส์เพื่อกระตุ้นการส่งออกไทย คือ

1.ลดค่าธรรมเนียมพิธีการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร 2.ลดค่ารับรองเอกสารถิ่นกำเนิด Certificate of Origin (C.O.) 3.ลดค่าธรรมเนียมพิธีการ "ยก ขึ้นลงสินค้า" ณ ท่าเรือ และ 4.ลดค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สำหรับรถบรรทุกสินค้า

นายสัญญา สถิรบุตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองแผนงานฯ เปิดเผยว่า 4 มาตรการเร่งด่วนดังกล่าวนี้ เน้นความสำคัญให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมขึ้นโดยเร็วทันที เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนการส่งออกไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลกได้ทั้งหมดเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในระยะสั้น โดย กระทรวงพาณิชย์เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 พฤษภาคมศกนี้

"มีหลายมาตรการที่อยู่ในความดูแล ของกระทรวงอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมพิธีการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร ค่าธรรมเนียมทางมอเตอร์เวย์ของกระทรวงคมนาคม และการลดค่าธรรมเนียมพิธีการ "ยก ขึ้นลงสินค้า" ณ ท่าเรือ ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดกันหลังประชุม ครม.ต่อไป"
 

Read 1003 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35