Wednesday, 09 March 2011 18:03

ย่างก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่มาตรฐาน ISO

Written by 
Rate this item
(0 votes)

asean31554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหัวข้อ “ย่างก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่มาตรฐาน ISO” วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โดยได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯให้ความรู้ความเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดี และเชิญชวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมโครงการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกรุณาส่งแบบตอบรับกลับคืนภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

Download (กำหนดการและแบบตอบรับ)

Read 2175 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35