Wednesday, 18 May 2011 20:12

ข้อมูลสาธารณรัฐสโลวีเนีย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Sloveniaเนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2554  ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐสโลวีเนีย ดังนี้ 


สาธารณรัฐสโลวีเนีย


1.ข้อมูลทั่วไป


2.ข้อมูลเศรษฐกิจ ปี 2553


3.สถิติที่สำคัญไทย - สโลวีเนีย


4.ศักยภาพของท่าเรือโคเปอร์


5.โอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสโลวีเนีย


รายละเอียดตามเอกสารแนบ(ข้อมูลสาธารณรัฐสโลวีเนีย)

 

 

 

Read 2117 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35