Monday, 25 July 2011 14:11

โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

งานแถลงข่าวและเสวนา โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
งานแถลงข่าว

    

   จึงได้รวมดำเนินโครงการ “ มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถบรรทุก)” เพื่อให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยสามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะทั้งในสาขาอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการใส่ใจในสุขภาวะอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรที่ดี สังคมที่ดี และประเทศก็จะมีความแข็งแรงอุดมสมบรูณ์ และสงบสุขอย่างยั่งยืน พร้อมจัดสัมมนา “ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขHappy Work Place ”


      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า จากการที่สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้เห็นความท้าทายและกระแสของโลกโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความเปราะบางเนื่องจากภาคธุรกิจของไทยต้องต่อสู้กับปัญหารอบด้าน อาทิ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรง ปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบต้นทุนแรงงาน และต้นทุนพลังงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่สำคัญความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากความตกลงอาเซียน 10 ประเทศ ได้มีมติร่วมกันในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community หรือ (AEC) ภายในปี 2558


       โดยมีผศ.รด.จุฑามาศ แก้วพิจิตร เป็นผู้ดำเนินรายการ และเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น คุณประพันธ์ มนทการติวงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, คุณพิมพ์จันทร์ เทียมเศวต ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน), คุณนพพร เทพสิทธา รองประธานอาวุโสสายงานการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน), นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) และคุณทองอยู่ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ

 

      ติดตามภาพกิจกรรมได้ ที่นี่

Read 1704 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35