Wednesday, 16 January 2013 10:07

คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าพบ ท่าน ประเสริฐ จันทรรวงทอง ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่

Written by 
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556  เวลา 14.00น. คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมี 1.นายณรงค์ ทำประโยชน์ ( รองประธาน )
2.น.ส.วัลภา สถิรชวาล  ( เลขาธิการ ) ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่าน ประเสริฐ จันทรรวงทอง ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่ tlog5601116_01
tlog5601116_02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยทางสมาพันธ์ฯ ได้มีประเด็นในการหารือดังนี้

 
1.พาณิชย์นาวี และ การพัฒนาบุคลากร (พาณิชย์นาวี) 
    - STCW : Standard of Training , Certification and Watchkeeping
    - Safety มาตราฐานความปลอดภัย และ Infrastructural ที่จำเป็นในการขนส่งทางลำน้ำ 
    - Intelligent Units การเชือมโยงข้อมูล และ ข้อมูลปัจจุบัน 
 
2.การขนส่งทางน้ำ 
    - การเคลื่อนย้ายขยะโดยการขนส่งทางลำน้ำแทนการขนส่งทางถนน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจล อีกทั้งสามารถทำเห็นเกิดรูปแบบการจ้างงานใหม่ 
    - ควรที่จะมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการขนส่งทางลำน้ำ อาทิเช่น เรือลากจูงควรมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปตามยุคสมัย 
 
3.จุดพักรถ Rest Area 
     - เพื่อเป็นลดอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนอันเนื่องมาจากผู้ขับขี่พักผ่อนไม่เพพียงพอ อีกทั้งเป็นการควบคุมเส้นทางและตรวจเช็คคนต่างด้าวที่เข้ามาขับรถในประเทศ 
     - เพื่อสร้างความเจริญสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
 
4. การขนส่งทางถนน
    - Truck lane เนื่องจากปัญหาการจราจลติดขัด อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก ที่วิ่งในเลนขวา ดังนั้นทางสมาพันธ์ฯ จึงขอให้มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนทางฝั่งซ้าย ให้มีความเข็มแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสำหรับรถบรรทุก เพื่อลดปัญหาหารจราจล และช่วยลดอุบัติเหตุ
    - เส้นทางการขนส่ง ของสินค้าเกษตรและสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย ที่สามารถวิ่งเข้าสู่สุวรรณภูมิได้โดยตรง
 
ซึ่งการการหารือในประเด็นดังกล่าว ทางท่าน รมต. ก็ได้ให้ความคิดเห็นว่า พันธกิจของท่่านคือ 
1. ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และ การเชื่องโยงในโหมดอื่นๆ อย่างบูรณาการ
2. เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำให้มากขึ้น โดยปัจจุบัน อยู่ที่ 12% ให้เป็น 15-18% ภายใน 3 ปีข้างหน้า 
 
และจากพันธกิจที่ ท่านให้มานั้น ก็ได้มีการหารือเพิ่มหยิบยกโครงการที่ ก.คมนาคมได้ศึกษาไว้แล้วนำมาสารต่อ อาทิเช่น 
- โครงการการใช้ประโยชน์จากท่าเรือลำน้ำทั้ง 11 แห่ง 
- โครงการท่าเรือปากปารา พัฒนาสู่การเป็น Container Port และ Automation Port
 
ทั้งนี้หากมีการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการดังกล่าว ทาง ก.คมนาคม ขอเรียนเชิญทางสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุม และเป็นคณะทำงานหลัก และเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการดังกล่าว
 
Read 1827 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35

Latest from admin