Tuesday, 05 February 2013 17:28

ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญา ๒

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญา ๒

 

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๖

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญา ๒

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจ้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สัญญา ๒ (งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ - รังสิต) ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดย นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทยฯ และมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย นายฮิม ศิริธันยาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ รฟท. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ผู้บริหารกระทรวงฯ และ รฟท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สัญญา ๒ (งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ - รังสิต) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ซึ่ง รฟท. ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดย บริษัท อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้สิทธิการก่อสร้างในสัญญา ๒

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สัญญา ๒ ประกอบด้วย

๑. การก่อสร้างสถานีพร้อมอาคารสถานี จำนวน ๖ สถานี ได้แก่ สถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง และรังสิต

๒. การก่อสร้างทางรถไฟยกระดับบนโครงสร้างคานสำเร็จรูปทรงกล่องพาดบนหัวเสาคอนกรีตหรือกรอบคานเสาคู่

๓. การก่อสร้างทางรถไฟยกระดับบนฐานเสาเข็ม จาก กม. ๑๒ + ๒๐๑.๗๐๐ - กม. ๒๕ + ๒๓๒

๔. การก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน จาก กม. ๒๕ + ๒๓๒ - กม. ๓๒ + ๓๕๐

๕. การจัดการถนนเลียบทางรถไฟ และระบบระบายน้ำ

๖. งานดัดแปลง ปรับปรุง หรือย้ายโครงสร้างโครงการโฮปเวลล์

๗. งานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขยายสถานีวัดเสมียนนารี และสถานีหลักหกในอนาคต

รวมระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร มูลค่าการก่อสร้าง ๒๑,๒๓๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

                สำหรับสถานีของโครงการฯ จะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

สถานีประเภทที่ ๑ เป็นสถานียกระดับ จำนวน ๓ ชั้น รองรับรถไฟฟ้าชานเมือง ได้แก่ สถานีจตุจักร วัดเสมียนนารี (สถานีในอนาคต) บางเขน ทุ่งสองห้อง และหลักสี่ ลักษณะของสถานี ดังนี้


ชั้นที่ ๑  เป็นพื้นที่จอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร

ชั้นที่ ๒  เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว

ชั้นที่ ๓  เป็นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง

สถานีประเภทที่ ๒ เป็นสถานียกระดับ จำนวน ๔ ชั้น รองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง และรถไฟทางไกล ได้แก่ สถานีดอนเมือง ลักษณะของสถานี ดังนี้

ชั้นที่ ๑  เป็นพื้นที่จอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร

ชั้นที่ ๒  เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว

ชั้นที่ ๓  เป็นชานชาลารถไฟฟ้าทางไกล

ชั้นที่ ๔  เป็นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง

สถานีประเภทที่ ๓ เป็นสถานียกระดับ จำนวน ๓ ชั้น เพื่อรองรับรถไฟชานเมือง และสถานีระดับพื้น เพื่อรองรับรถไฟทางไกล ได้แก่ สถานีรังสิต ลักษณะของสถานี ดังนี้

ชั้นที่ ๑  เป็นพื้นที่จอดรถรับ – ส่งผู้โดยสาร และเป็นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล

ชั้นที่ ๒  เป็นชั้นจำหน่วยตั๋ว

ชั้นที่ ๓  เป็นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง

ทั้งนี้ รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สัญญา ๑ (งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) กับ กิจการร่วมค้าเอสยู เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ส่วนสัญญา ๓ (งานด้านการวางระบบรถไฟฟ้า) รฟท. จะดำเนินการภายหลังจากลงนามในสัญญา ๒ แล้ว โดยมีระยะเวลาในการพิจารณา ๙๐ วัน ภายหลังจากการลงนามในสัญญา ๑ และสัญญา ๒ เรียบร้อยแล้ว

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ และสามารถรองรับการให้บริการประชาชนระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ กับ ปริมณฑล ขยายความเจริญและการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปยังย่านชานเมือง ช่วยลดปัญหาการจราจรและความแออัดของกรุงเทพฯ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบรถไฟฟ้าโฉมใหม่ที่มีความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย และตรงต่อเวลา

                                     

กระทรวงคมนาคม

๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

www.mot.go.th

Read 1031 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35