Wednesday, 06 February 2013 19:46

“3 องค์การมหาชน” ภายใต้ไอซีทีพร้อมกรุยทางสู่ AEC

Written by 
Rate this item
(0 votes)

  3 องค์การมหาชน ซิป้า-สรอ.-สพธอ. ภายใต้กระทรวงไอซีทีผนึกกำลังรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 พร้อมโชว์งบประมาณปี 2556 ของ 3 องค์การราว 2,000 ล้านบาท

     นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า ในปีนี้งบประมาณรายจ่ายของซิป้าทั้งหมดรวม 305 ล้านบาท แบ่งเป็น 222 ล้านบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอีก 83 ล้านบาทเป็นงบในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน โดยในตอนนี้ผู้สนใจเข้าร่วมของบประมาณในการทำวิจัยแล้วในเบื้องต้น อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านระบบการเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
       
       “งบประจำปี 2556 ของ 3 หน่วยงานมีงบรวมราว 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นซิป้า 305 ล้านบาท สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,500 ล้านบาท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 องค์กรรวมกันจะสามารถสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจนับล้านล้านบาท”
       
       การร่วมมือกันระหว่างซิป้า, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการผนึกกำลังเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และพร้อมรับมือการเปิด AEC ในอนาคต
       
       โดยในปี 2556 นี้ซิป้าได้วางทิศทางการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น เป็นการสานต่องานตามวัตถุประสงค์เดิมของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการปรับแนวทางการบริหารงานภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของซิป้า ในส่วนแผนระยะกลาง จะเน้นการสร้างตลาดภายใน รวมถึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างตลาดแบบครบวงจร ขณะที่ แผนระยะยาว ซิป้าจะขยายการทำตลาดไปยังต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และเน้นการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP) ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ตลาด MAI
       
       ทั้งนี้ ซิป้าเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเข้าสู่ AEC นอกจากจะส่งผลให้เกิดเสรีทางการค้า บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้ว ยังรวมถึงแรงงานฝีมือ โดยด้านแรงงานฝีมือนี้ได้ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมด้วย ซึ่งบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของไทยแม้จะมีฝีมือดีแต่ยังเป็นรองด้านภาษาเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน อย่างไรก็ตาม คนไทยสามารถปรับตัวได้ดีจึงมีโอกาสที่คนไทยจะได้ทำงานร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำมากขึ้น รวมถึงเป็นโอกาสให้แรงงานไทยออกสู่ตลาดโลก
       
       “ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานอย่างครบครัน ทำให้เรามีโอกาสเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตซอฟต์แวร์ของอาเซียนได้ โดยเราจะต้องเริ่มจากการสร้างเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอาเซียน แล้วแบ่งแยกกันทำงานโดยดูจากความถนัดของแต่ละประเทศ ประเทศใดถนัดเรื่องไหนก็ให้ทำในเรื่องนั้นๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และแย่งตลาดกันเอง ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ของอาเซียนเราสามารถแข่งกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ในตลาดโลกได้”
       
       สำหรับในปี 2555 ที่ผ่านมาซิป้าเป็นหน่วยงานที่ยังคงเดินหน้าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการตลาด และการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งกล่าวได้ว่าซิป้าทำงานได้ครบถ้วน และประสบความสำเร็จในระดับสูง
       
       ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กล่าวว่า สพธอ.เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ความมั่นคงปลอดภัย มาตรฐานที่สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนา จนถึงการเสนอแนะนโยบาย และกฎหมายที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
       
       โดยการดำเนินงานของ สพธอ.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า “เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคง ปลอดภัย ทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค”
       
       นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. กล่าวว่า จากแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการสร้าง Smart Thailand โดย สรอ. จะเข้ามาขับเคลื่อนระบบไอทีให้ภาครัฐทั้งหมดนั้น ในปี 2556 ได้วางเป้าหมายขยายเครือข่าย GIN หรือเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 หน่วยงาน ขึ้นระบบคลาวด์คอมพิวติ้งภาครัฐมากกว่า 130 ระบบ
       
       พัฒนาระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานของภาครัฐให้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ หรือเรียกว่า Software as a Service (SaaS) มีบริการเสริมในด้านต่างๆ บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ภาครัฐ โดยจับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้าน ซึ่งเท่ากับเป็นการเดินแผนรุกเต็มตัว หลังจากปีที่ผ่านมาเน้นสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีให้มีความแข็งแกร่ง
       
       ส่วนในปีนี้ สรอ.ได้ร่วมมือกับซิป้า คือ 1. การจัดทำซอฟต์แวร์พื้นฐานในระบบราชการให้เป็นแบบ Software as a Service 2. การสร้าง Government Application Center ซึ่งทั้งสองโครงการนี้จะสร้างแนวทางใหม่ให้ตลาดซอฟต์แวร์ไทยในตลาดราชการอย่างมาก และผนึกกำลังกับ สพธอ.ในการร่วมผลักดันโครงการเฉพาะด้าน กับการร่วมในส่วนของการสร้างระบบบูรณาการข้อมูล และ e-Service โดยทั้งหมดจะทำให้เกิดระบบการบริหารงานภาครัฐ เกิดการบูรณาการที่นำไปสู่การให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

 

ที่มา www.manager.co.th
       

Read 1109 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35