Monday, 04 March 2013 17:53

ปตท. เปิ ดตัว PTT Blue Card บัตรสะสมความสุข สะสมได้ไม่มีวันหมด

Written by 
Rate this item
(0 votes)

  เชิญชวนผู้บริโภคสมั ผสัมหศัจรรย์แห่งความสขุ รูปแบบใหม่จาก ปตท. กบั PTT Blue Card

 เชิญชวนผู้บริโภคสมั ผสัมหศัจรรย์แห่งความสขุ รูปแบบใหม่จาก ปตท. กบั PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนเพื่อใช้

แทนเงินสด แลกของรางวัล และรับสิทธิพิเศษมากมายทั้งในสถานีบริการน ้ามัน ปตท. และร้านค้าที่ร่วมรายการ สมัครได้ง่ายๆ 
ที่ www.pttbluesociety.com
ดร.ไพรินทร์ชูโชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
และ นายสรัญ รังคสิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน า้มัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว
เปิ ดตัว บัตร PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสด แลกของรางวัล และรับสิทธิพิเศษมากมาย ให้ผู้บริโภคยิ่งใช้
ยิ่งได้สะสมความสุข เมื่อเติมน ้ามัน หรือ ซื ้อผลิตภัณฑ์ในสถานีบริการน ้ามัน ปตท.อีก ทั ้งยังสามารถแสดงบัตรรับส่วนลด หรือ
สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ร้านอาหาร โรงแรม สปาและร้านค้าชั ้นน าที่ร่วมรายการ
ดร. ไพรินทร์เปิ ดเผยว่า นอกจากภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงาน และสร้ างความมั่นใจให้คนไทยได้มี
น ้ามันเชื ้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เป็ นธรรมแล้ว ปตท. ยังให้ความส าคัญกับการให้บริการที่ดีที่สุด และมุ่งตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน การเปิ ดตัวบัตร PTT Blue Card ถือเป็ นครั ้งแรกที่ ปตท. น าระบบ
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า(Customer Relationship Management - CRM) เข้ามาใช้กับผู้บริโภคทั่วไปหรือ End User 
เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ ้น 
โดยตั ้งเป้ าว่าจะมีผู้สนใจสมัครเป็ นสมาชิก 200,000 รายในปี แรก และ 500,000 รายภายในระยะเวลา 3 ปี
นายสรัญ เปิ ดเผยว่า ปตท. ภูมิใจน าเสนอ บัตร PTT BLUE CARD ซึ่งนับเป็ นความพิเศษที่ ปตท. ได้เตรียมไว้ให้
ผู้บริโภค โดย PTT Blue Card นับเป็ นบัตรสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็ นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของ ปตท. โดยผู้บริโภคจะสามารถรับคะแนนสะสมได้จากการซื ้อผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. 
ไม่ว่าจะเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันหล่อลื่น ร้านคาเฟ่ อเมซอน ร้านสะดวกซื ้อจิฟฟี่ และศูนย์บริการ Fit Stationและคะแนนสะสม
สามารถใช้แทนเงินสดส าหรับใช้เติมน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ สถานีบริการน ้ามัน ปตท. กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเมื่อซื ้อ
สินค้าที่ ร้านคาเฟ่ อเมซอน และร้านสะดวกซื ้อจิฟฟี่ อีกด้วย นอกจากนี ้ยังสามารถแสดงบัตรรับส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ ที่
ร้านอาหาร โรงแรม สปา และร้านค้าชั ้นน าที่ร่วมรายการ ตลอดจนใช้แลกของรางวัลและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นเอกสิทธิเฉพาะ
สมาชิก PTT BLUE CARD เท่านั ้น โดยขั ้นตอนการสมัครเพียงเข้าไปกรอกรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.pttbluesociety.com
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี ้ ผู้บริโภคยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบคะสะสม
ได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PTT BLUE CARD APPLICATION และรับชมมหัศจรรย์แห่ง
ความสุขรูปแบบใหม่จาก ปตท. โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PTT Blue Society AIM Application ได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอ
เชิญชวนให้ผู้บริโภคมาพบกับมหัศจรรย์แห่ง ความสุข สะสมได้ไม่มีวันหมด กับบัตร PTT Blue Card ความสุขหลากสไตล์ใน
บัตรเดียวได้แล้ววันนี ้
 
ที่มา-http://www.khaosod.co.th
Read 1009 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35