Wednesday, 06 March 2013 15:12

ภาษาเดียวกัน วันที่ 6 มีนาคม 2556

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 เข้าใจอาเซียน

นานมีบุ๊คส์แนะนำหนังสือชุดล่าสุด “สวัสดีอาเซียน” พ็อกเกตบุ๊กรวบรวมเกร็ดความรู้ที่จะทำให้รู้จักประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น พร้อมสรุปความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ กับอาเซียนและตัวอย่างภาษาท้องถิ่นที่น่ารู้ให้ฝึกพูดและเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความคุ้นเคยกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิตของคนในชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี โดยวางจำหน่ายครบ 10 เล่ม 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และฟิลิิปปินส์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

แรลลี่สามแผ่นดิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสามแผ่นดิน  (พม่า-ไทย-ลาว) เชื่อมโยงมรดกโลกสุโขทัย และเมืองร่วมสมัย สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง” ระหว่างวันที่  8-12 มีนาคม เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสร้อยสังวาลมรดกโลก โดยเชื่อมโยงอาณาจักรล้านนา– อาณาจักรล้านช้าง เชื่อมโยงมรดกโลกหลวงพระบาง สปป.ลาว กับมรดกโลกสุโขทัย และเมืองร่วมสมัย (กำแพงเพชร และศรีสัชนาลัย) เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า กับ สปป.ลาว โดยผ่านเข้า-ออก จุดผ่อนปรนภูดู่ อำเภอบ้านโคก เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่เป็นด่านถาวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5543-4924 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 0-5452 -1127

ปรับปรุงการใช้พลังงาน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี หรือ GIZ จัดงานสัมมนาและเปิดตัวโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบก ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย เพื่อพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยปรับปรุงระบบการตรวจวัด การรายงาน และการตรวจสอบ ในภาคการขนส่งทางบก โครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (พฤศจิกายน 2555–ธันวาคม 2558) ในวันอังคารที่  5 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ.

 

ที่มา-http://www.dailynews.co.th

Read 972 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35