Monday, 27 May 2013 10:18

กรมขนส่งเข้มจัดระเบียบรถนักเรียน จับมือ สพฐ.ออกกฎคุมเพิ่ม

Written by 
Rate this item
(0 votes)

กรมการขนส่งทางบกจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดระเบียบ และพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ เร่งตรวจสอบรถส่วนบุคคล 7 ที่นั่งดัดแปลงรับส่งนักเรียน ชี้ต้องขออนุญาตจากกรมฯ ครั้งละ 1 ภาคเรียน
       
       นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการออกกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของรถโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา ทั้งการออกกฎกระทรวงว่าด้วย “รถโรงเรียน” ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยได้กำหนดให้รถโรงเรียนต้องติดแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสง มีข้อความ “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดำ ติดอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถให้เห็นชัดเจน สีของตัวรถต้องมีสีเหลืองคาดดำ พร้อมมีอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กำหนด ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เหล็กชะแลง และที่สำคัญผู้ขับรถโรงเรียนต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมทั้งต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน
       
       ส่วนการออกกฎกระทรวงว่าด้วย “รถรับส่งนักเรียน” ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้มีการอนุญาตให้นำรถที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนมาใช้เป็นรถรับ-ส่งนักเรียนแต่ต้องได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยจะอนุญาตเป็นครั้งคราว คือครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ปรากฏว่ายังมีเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนบางส่วนฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงมีแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นมาตรฐานและเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
       
       โดยได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน โดยจะกำหนดทิศทางที่เหมาะสมทั้งในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ การควบคุมกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีทั้งมาตรการระยะสั้น และมาตรการระยะยาว ก่อนนำเสนอคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และนำเสนอในระดับนโยบายเพื่อให้มีการดำเนินมาตรการในทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
       
       ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนออกหนังสือรับรองแก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบกลั่นกรองจากทางโรงเรียนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการกวดขันจับกุมรถรับ-ส่งนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดออกตรวจสอบ และควบคุมรถรับ-ส่งนักเรียน
       
       อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการรถโรงเรียนสักระยะ โดยหากอนาคตสามารถดำเนินการจดทะเบียนผู้ประกอบการได้สำเร็จอาจจะมีการนำระบบควบคุมความเร็วผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ หรืออาร์เอฟไอดี มาบังคับใช้กับผู้ประกอบการรถโรงเรียนด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกัน ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา - http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000062416

Read 1860 times Last modified on Monday, 27 May 2013 10:19