Print this page
Wednesday, 21 August 2013 05:10

แถลงข่าวเปิดตัว Application "Happy Talk"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

เวิลด์แบงค์ ชี้ โลจิสติกส์ไทยขาดการพัฒนา-ต้นทุนสูงสุดในเอเชีย กระทบแข่งขันใน AEC สมาพันธ์โลจิสติกส์-สสส. เร่งพัฒนาคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตามหลัก Happy Workplace ตั้งเป้าครบ 500 องค์กรภายในปีนี้ พร้อมเปิดตัวแอพมือถือ “Happy Talk” ตัวช่วยทลายกำแพง 10 ภาษา รับการขนส่งเสรี

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าว “มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก(พนักงานขับรถบรรทุก)” พร้อมเปิดตัว “Happy Talk” Application แปลภาษาบนมือถือ

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีผู้ประกอบการกว่า 10,000 ราย รวมแรงงานกว่า 5 ล้านคน หรือ 10% ของประชากรทั้งประเทศ เป็นพนักงานขับรถกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสหกรรมนี้ สสส.จึงร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ดำเนินโครงการองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรโลจิสติกส์ ให้มีความรู้ ทักษะ ทั้งในสาขาอาชีพและการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการใส่ใจสุขภาวะ จะได้สามารถปรับตัวรองรับโอกาส และการแข่งขันที่สูงขึ้น เมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะสาขาโลจิสติกส์ จะเปิดเร็วกว่าสาขาอื่นถึง 2 ปี หรือภายในปีนี้ แต่จากการศึกษาความได้เปรียบการแข่งขันของประเทศของธนาคารโลก(World Bank) พบว่า ไทยยังขาดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม มีต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน  

“นอกจากนี้ เมื่อเปิดเสรีการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีอุปสรรคอื่นอีกหลายด้าน ทั้งกฎหมาย ระเบียบ สัญลักษณ์ในการขับขี่ ที่สำคัญคือภาษาในการสื่อสาร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาคนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมั่นคง” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

 

ด้าน น.ส.วัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย กล่าวว่า โครงการ Happy Workplace สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 3 ได้ขยายผลไปยังสมาคมด้านโลจิสติกส์อื่นๆ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีหน่วยงานโลจิสติกส์ภายในองค์กร มีองค์กรเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 200 องค์กร ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเป็น 500 องค์กรภายในปีนี้ และเป็นองค์กรต้นแบบ 30 องค์กร เพื่อเป็นแกนหลักในเผยแพร่ความสุข 8 ประการ(Happy 8) ตามโครงการ Happy Workplace ครอบคลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ นอกจากนี้ สมาพันธ์ฯ ยังร่วมกับ สสส. ทำ Application “Happy Talk” แปลภาษา ในมือถือระบบ Android10 ภาษา ได้แก่ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และสิงคโปร์ มีทั้งคำแปลคาราโอเกะภาษาไทย และอังกฤษ รวมถึงเสียงพูดของเจ้าของภาษา เพื่อวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรและอำนวยความสะดวกการทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอื่นให้มีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการติดต่อการค้ายุคเสรี

Read 1430 times
jeab2007

Latest from jeab2007