Wednesday, 07 January 2015 11:50

เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 


เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ได้เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลวิจัยโครงการโลจิสติกส์กลุ่ม Transportation ได้แก่แผนงาน

1.1) แผนงานการพัฒนาระบบวางแผนเส้นทางการขนส่งสำหรับหลายศูนย์กระจายสินค้าและมีกรอบเวลาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดย ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.2) โครงการ การนำแพลตฟอร์มสารสนเทศไปใช้ในวงกว้างอย่างยั่งยืนสำหรับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง โดย พ.อ.ดร.วิชิต  ซ้ายเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

 

 

Read 1289 times