Thursday, 12 March 2015 13:19

ร่วมประเมินและวิพากษ์งานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมคณะกรรมการประเมินและวิพากษ์งานวิจัยร่วมกับ ร.ศ.ศานิต เก้าเอี้ยน, ผอ.ดาเรศร์ กิตติโยภาส, ดร.นันท์ บุญยฉัตร์, ร.ศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล วันที่ 9-10 มีนาคม 58 ณ ห้องนพรัตน์ สามพรานริเวอร์ไซด์ประกอบด้วยรายงานความก้าวหน้า6เดือน 12 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่นำเสนอ วันที่ 9 มี.ค.58

 1. แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของแพะฮาลาลในประเทศไทย โดย. อ.ธีรยุทธ มูเส็ง

 2. การศึกษาศักยภาพแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของLogistics &Supply Chain เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

 3. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การค้าของปทท.ด้วยการปรับกฏระเบียบการค้าและLogistics/Insfrastructureทางการค้าเพื่อรองรับการรวมกลุ่มECO.และข้อตก        ลงด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศโดย รศ.(พิเศษ) จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา(ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์)นำเสนอแทน

 4. การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์

 5. การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพระบบLogistics &Supply Chain การค้าชายแดนเพื่อรองรับAEC/นำเสนอBiz Model เพื่อเสริมการดำเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนเขต                อุตสาหกรรมส่งออก. โดย. รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์และทีมงาน

 6. การพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนบล่างปทท, ลาว_เวียดนาม-กว่างซี. โดย รศ. ดร.บุญทรัพย์ พานิชการและทีมงาน

 7. การศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดย คุณภูมิศักดิ์ ราศีและอาจารย์กนก

     ด้วยมิติด้านต้นทุน เวลา ความน่าเชื่อถือเป็นต้น

 

หัวข้อนำเสนอวันที่10 มี.ค. 58

 8. การป้องกันการปลอมแปลงสินค้าอาหารในกระบวนการโลจิสติกส์ โดย คุณจำรัส สว่างฯ

 9. แผนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนขนส่งสินค้าของสินค้าเกษตรส่งออกของไทย โดย ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์และทีมคณะ

10. การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลติสติกส์ของกล้วยไข่ไทยรองรับAEC;Case Study:การส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี(Korea) โดย ร.อ.กำจัด เล่ห์มงคล

11. การสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มLogistics & Supply Chain ประจำปี2555-57 โดยรศ.ดร. แก้วตา โรหิตรัตนะ

12. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์การจัดการAgricultural products from Thailand to Korea โดย รศ. ศรีอร สมบูรณ์ฯ

 

 

 

Read 1394 times