Tuesday, 09 June 2015 15:25

ขอเชิญสมัครเข้าประกวด Excellent Logistics Management Award 2015 : ELMA 2015

Written by 
Rate this item
(0 votes)


ELMA 2015 : Excellent Logistics Management Award 2015

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สมัครเข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์(Excellent Logistics Management Award 2015 : ELMA 2015)

Read 1677 times