Friday, 10 July 2015 13:07

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานคณะทำงาน

Read 1180 times