Monday, 10 September 2018 11:00

ผลการดำเนินงานของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม 2561

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ผลการดำเนินงานของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม 2561


·         ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

·         ตรวจมาตรฐาน Q Markให้กับ หจก.ต๋องพัฒนา / บจก.สามเสือ ทรานสปอต์  / บจก.จีแก็ส โลจิสติกส์ / บริษัท ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพร์ส

·         ประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันอาชีวศึกษา

·         เข้าร่วมงานเปิดตัวสถาบันวิทยากรนวัตกรรม NIA ACADEMY

·         เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียวในกระบวนการ

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกษตรอินทรีย์ พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์

·         เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ไทยจีน China One Belt One Road

·         เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Digital Economy

·         เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ SETA 2018 “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเซีย 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Towards A Low Carbon Society ”

·         ประชุมคณะขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ Cold Chain

·         เข้าร่วมสัมมนา โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรเขต กทม./ปริมณฑล

·         ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

·         ECR Dinner Talk 2018 in Thailand Blockchain in Suppl;y Chain Management

·         เข้าร่วมงานสัมมนา เจาะลึกสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย

·         เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานโครงการวิจัยการศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลเบื้องต้นเตรียมตัวพร้อมการเป็นมหานครแห่งเอเซีย

·         เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์สู่อุตสาหกรรม 4.0

·         เข้าร่วมสัมมนา Logistics & Supply Chain กับการท่องเที่ยว+โอกาสและความท้าทาย

·         เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณคงเหลือ ปี 2555 – 2560 ร่วมกับที่ปรึกษากองนโยบายและแผนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

·         เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาพนักงานควบคุมยานพาหนะมืออาชีพประเภทบรรทุก

·         เข้าร่วมสัมมนาสร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้า ในยุคดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

·         เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์  โครงการระบบบริหารการจัดการกระบวนการ ให้บริการและการจราจรเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหลักคิด

·         ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้า

·         เข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก Dry Port เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

·         เข้าร่วมสัมมนา ทิศทางความต้องการแรงงานรองรับแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC ขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานตอบสนองพัฒนาพื้นที่ EEC

·         เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Value Chain & Trade Facilitation

·         เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานด้านระบบโลจิสติกส์และดซ่อุปทานในการประชุมนำเสนอร่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการวิจัย ปี2559 – 2560

·         เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

·         ได้รับทุนวิจัย ปี2560 จากการสนับสนุนของ สกว. หัวข้อการศึกษา ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และ ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซคืเคิลวงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลก

·         เข้าร่วมระดมความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก

·         เข้าร่วมสัมมนาพิธีการศุลกากรใหม่สำหรับเข้าเขตปลอดอากร : การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

·         เข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยและนวัตกรรมกลุ่ม Smart Logistics

·         เข้าร่วมพิธีส่งมอบผลการวิจัยโครงการเรื่อง แผนงานระบบจัดการขนส่งเที่ยวเปล่าปี 2560 ให้กับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด

·         ประชุม Focus Group เขียนแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

·         เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการเรื่องโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยุคไทยแลนด์ 4.0

·         ได้รับเชิญให้เข้าร่วมตัดสินกิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์Logistics Innovation Award  2018

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

Read 666 times Last modified on Monday, 10 September 2018 11:42