ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ อิมแพค เมืองทองธานี "ตอบรับการเปิด AEC และกำลังคนด้านโลจิสติกส์" เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
Rate this item
(0 votes)
งาน Dinner Talk "สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ" คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Dinner Talk นำทีมกรรมการและที่ปรึกษาฯเขัาร่วมการสัมมนา หัวข้อ"สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ" ณโรงแรมเซ็นทารา แกรนท์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์จัดโดยศิษย์เก่า TEPCoT 1-8 เมื่อวันที่ 27…
Rate this item
(0 votes)
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำโดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ, คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการฯ, กัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ท่านเรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และส่วนที่เกี่ยวข้อง เมือวันที่…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2016 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2016 วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ อาคาร …
Last modified on Monday, 06 June 2016 16:25
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมวิพากษ์ 3โครงการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ คือ 1. ร.ศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ TDRI ประธานฯวิพากษ์งานวิจัย สกว. 2. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 3. ดร.…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเสนอผลการศึกษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการศึกษาและแรงงาน"โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาพระบบเศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงาน LEED-X (Labor Economic and Education Data Exchange "ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค ราชปรารภ กทม.เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
Rate this item
(0 votes)
ทีมหน่วยตรวจประเมินสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทางบกฯเข้าตรวจประเมิน บจก.แปดทิศทรานสปอร์ต จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานประเมินงานวิจัย"รายงานความก้าวหน้า 2 เดือน โครงการ การติดตามและการวิเคราะห์สังเคราะห์ งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2558" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดย ดร.สิริญญา ทองชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย ทีมผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย1.…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Steering Committee ครั้งที่ 4/2558 โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุคสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุสาหกรรมในพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นวิทยากรการประชุมระดมสมองเรื่อง "วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1 สำนักงานคณะกรรมการวจัยแห่งชาติ (วช.) -ท่านวิทยากร…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและสมาคมต่างๆ ส่งบุคลากรด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark Standardization) จัดโดย กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องแกรนด์ซี มิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจากองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก
Rate this item
(0 votes)
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ…