ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ฯ ได้กำหนดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปี 2558 ดังนี้คือ 1.เรื่อง “การบริหารการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมี…
Last modified on Friday, 03 June 2016 11:49
Rate this item
(1 Vote)
เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั่วโลก ผู้ประกอบการไทย จึงต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจพลิกผันได้ทุกขณะ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความเข้มข้นขึ้น นับเป็นยุคที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างแท้จริง ผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่า ดีกว่า ย่อมได้เปรียบ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดย “การสร้างคุณค่า” ผ่านการ ให้บริการที่ถูกต้อง…
Last modified on Thursday, 26 May 2016 15:33
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องBoard Room สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพิ่มเติม ในอัลบั้มภาพกิจกรรม
Last modified on Wednesday, 30 March 2016 11:52
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมวิพากษ์ข้อสอบภาค.รู้/ค.สามารถ/อัตราค่าทดสอบในการประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ รองรับAEC การพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมTLAPS วันที่ 25/03/59 เวลา 09:00-16:00น.ณ ร.ร. ปริ๊นส์ตั้นพาร์ค ดินแดง ข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ กิจกรรมที่1 ประกอบด้วย 6 สาขากล่าวคือ - สาขานักปฏิบัติการขนส่งทางราง - สาขาพนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน -…
Last modified on Tuesday, 29 March 2016 23:56
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานคณะทำงานกำหนดกรอบวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม
Last modified on Tuesday, 29 March 2016 23:57
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญเป็นประธาน วิพากษ์และตรวจประเมินงานวิจัย หัวข้อโครงการ "การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. -…
Last modified on Tuesday, 29 March 2016 23:58
Rate this item
(0 votes)
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559 เรียน ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ 2. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์…
Last modified on Monday, 21 March 2016 10:33
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และตรุษจีน ท่านนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ นำโดย คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และคุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานฯ และกรรมการพร้อมน้อมรับคำแนะนำจาก ท่านอจ. หมอฯเพื่อ. การเข้าสู่ "Happy Logistics Society" ณ…
Last modified on Wednesday, 10 February 2016 13:40
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าอวยพรและมอบกระเช้าท่านดร.จุฬา สุขมาณพ อธิบดีกรมการบินพลเรือน (Director General) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันตรุษจีน นำทีมโดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ, คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯและกัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯ และกรรมการพร้อมน้อมรับคำแนะนำจากท่านอธิบดีฯโดยพร้อมเพรียง ณ ชั้น6 ห้องรับรอง กรมการบินพลเรือน…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ อิมแพค เมืองทองธานี "ตอบรับการเปิด AEC และกำลังคนด้านโลจิสติกส์" เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
Rate this item
(0 votes)
งาน Dinner Talk "สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ" คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Dinner Talk นำทีมกรรมการและที่ปรึกษาฯเขัาร่วมการสัมมนา หัวข้อ"สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ" ณโรงแรมเซ็นทารา แกรนท์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์จัดโดยศิษย์เก่า TEPCoT 1-8 เมื่อวันที่ 27…
Rate this item
(0 votes)
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำโดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ, คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการฯ, กัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ท่านเรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และส่วนที่เกี่ยวข้อง เมือวันที่…