ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา เรื่อง โจทย์วิจัยและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตามกรอบทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ โดย รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ, ร.ศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ฯ เมื่อวันที่…
Last modified on Friday, 10 July 2015 13:07
Rate this item
(0 votes)
ELMA 2015 : Excellent Logistics Management Award 2015 รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สมัครเข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์(Excellent Logistics Management Award 2015 : ELMA 2015)
Rate this item
(0 votes)
พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ 7 หน่วยงาน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(1 Vote)
ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2015 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2015 วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ อาคาร…
Last modified on Friday, 03 July 2015 14:00
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาขีวะศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ. อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 1/2558@16 มี.ค.58 08:00-12:00น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ภาครัฐและเอกชน จากผู้เชี่ยวชาญอาชีวศึกษา, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, Global Logistics&Trade…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมคณะกรรมการประเมินและวิพากษ์งานวิจัยร่วมกับ ร.ศ.ศานิต เก้าเอี้ยน, ผอ.ดาเรศร์ กิตติโยภาส, ดร.นันท์ บุญยฉัตร์, ร.ศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล วันที่ 9-10 มีนาคม 58…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ผโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในการเสวนาวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" อภิปรายโดย -คุณธิดา พัทธธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ -…
Last modified on Thursday, 12 February 2015 17:56
Rate this item
(0 votes)
"กระแสการปฏิรูปการขนส่งทางราง.....เกิดขึ้นเมื่อใด?!?!" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอการปฏิรูปการขนส่งทางรางเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเสนอแนะในหลายเวทีเสวนาและสาธารณะ ติดตามได้จาก Link ดังต่อไปนี้
Last modified on Tuesday, 10 February 2015 11:50
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Committee โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ณ กรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(0 votes)
คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
Last modified on Friday, 30 January 2015 11:54
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Committee โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม วาระปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 -…
Last modified on Thursday, 29 January 2015 10:43