ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน eLogistics Summit 2018 ภายใต้หลักแนวคิด Reimaging The Future of Digital Logistics เพื่อผนวกทุกองคาพยพของการปฎิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่อนาคตและ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้าการบริการ…
Last modified on Thursday, 25 October 2018 14:04
Rate this item
(0 votes)
รวม VDO บรรยายพิเศษภายในงาน TILOG2018 @Hall 98 BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 1.การขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Transportation) เสริมสร้างศักยภาพโครงข่าย EEC จากนักปฏิบัติ 2.Back…
Rate this item
(0 votes)
ผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก ร่วมแบ่งปันความรู้ ในงาน “Symposium2018” เผยกลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย จากนโยบายของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับการบริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและอาเซียน สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมนำเข้า-ส่งออก และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Symposiumนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานนี้ว่า Symposium เป็นงานระดับนานาชาติที่กรมฯ…
Rate this item
(0 votes)
สค. จัดสัมมนานานาชาติ หนุนโลจิสติกส์ไทยปรับตัวรับตลาดสินค้าเกษตรและอาหารเติบโต ธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยมีแนวโน้มสดใสและมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) จึงใช้โอกาสอันดีนี้จัดงาน “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chainหรือ…
Last modified on Saturday, 15 September 2018 10:40
Rate this item
(0 votes)
ไทยสมเด็จฯ” และ“กรุงเทพคลังเอกสาร” คว้ารางวัลเกียรติยศด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ “ELMA 2018” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA 2018 ให้ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด”และ “บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด” ที่มีการบริหารจัดการและคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล…
Last modified on Monday, 10 September 2018 16:37
Rate this item
(0 votes)
ค.จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สค.) เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายภายใต้แนวคิดThe Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chainหนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต นางจันทิรา…
Last modified on Monday, 10 September 2018 16:17
Rate this item
(0 votes)
ผลการดำเนินงานของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม 2561 · ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน · ตรวจมาตรฐาน Q Markให้กับ หจก.ต๋องพัฒนา / บจก.สามเสือ ทรานสปอต์ / บจก.จีแก็ส โลจิสติกส์…
Last modified on Monday, 10 September 2018 11:42
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงาน “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด “The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลสถานการณ์การค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจบริการของไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนางาน TILOG-LOGISTIX 2018 หัวข้อสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ ร่วม กับ หน่วยงานอื่นๆ ภายในงาน TILOG 2018 (วันที่ 29 - 31 ส.ค.2561) ช่องทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ 2 ช่องทาง 1.…
Last modified on Friday, 20 July 2018 16:36
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 9:00 - 17:30น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Link : https://www.zipeventapp.com/Event/Register/F002D154-2E89-4A50-88E9-8CBDAEC94633
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมสัมมนา "เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย" วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 - 16:30น. ณ ห้องแกลเลอเรีย ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถ…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018 วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร …
Last modified on Wednesday, 23 May 2018 13:04
Page 1 of 17