ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
งานสัมมนา ความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 2 เดือน "โครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านเกษตร 2557" วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 1.แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์/โซ่อุปทานแพะฮาลาลในปท.ไทยโดย อ.ธีระยุทธ มูเส็ง 2.การสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์/โซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ55-57โดยรศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี 4.การบูรณาการการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดฯด้วยRFIDและSCM โดย…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมประชุม Steering Committee ยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตรองรับ AEC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 7…
Rate this item
(0 votes)
เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลวิจัยโครงการโลจิสติกส์กลุ่ม Transportation ได้แก่แผนงาน 1.1)…
Rate this item
(0 votes)
เปิดรับสมัคร รุ่น 4 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นละ 25 คน รุ่นสุดท้าย!!! สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2558(เมื่อผ่านการอบรมฯ…
Rate this item
(0 votes)
โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ณ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ งานประชุมโครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ณ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ…
Rate this item
(0 votes)
เปิดรับสมัคร รุ่น 3 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นละ 25 คน เท่านั้น!!! สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 20 - 22 มกราคม 2558(เมื่อผ่านการอบรมฯ…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการฯ และ คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานฯ ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งกับท่านนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และท่าน มล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557…
Last modified on Thursday, 13 November 2014 13:43
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนา “แนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก “ผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ:ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ AEC” ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม9 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
Rate this item
(0 votes)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า จัดงาน ASEAN+6 SYMPOSIUM 2014 เรื่อง ASEAN Trade Logistics Connectivity ภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2014 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน…
Last modified on Wednesday, 17 September 2014 14:37
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Supporting Business by Research : การเกื้อหนุนธุรกิจโดยใช้ผลการวิจัย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันและเวลา วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่…
Last modified on Friday, 19 September 2014 15:16
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Competency Development by Knowledge Base : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้องค์ความรู้และนโยบาย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันและเวลา วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.…
Last modified on Friday, 19 September 2014 15:17
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Happy Workplace AEC on Logistics Society : สังคมแห่งความสุขในโลจิสติกส์ กับ AEC (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00…
Last modified on Friday, 19 September 2014 15:18